Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Patrycję Radomską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bukiety Bankiety Patrycja Radomska z siedzibą w Gdyni za pośrednictwem sklepu internetowego ……………… (zwanego w dalszej części: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1. Definicje.


1. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem …………………………… sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
3. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę;
4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym,

5. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

6. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
7. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

8. Sprzedawca – Bukiety Bankiety Patrycja Radomska, ul. Mała 15, 81-574 Gdynia, Telefon: +48 601666162, E-mai: [email protected], Nip: 5882300898; właściciel Sklepu.

9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego.

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3. Rejestracja.

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep Internetowy zamieszcza na stronie ………………………………………….
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową ……………………………. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem Internetowym. Wysłane przez Sklep Internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu Internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu Internetowego lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu Internetowego), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  2. anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 1. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należności Klientowi.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

§ 5. Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail ……………………………………. lub telefonicznie.

§ 6.  Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego
 1. podawane są w złotówkach,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 4. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje, upusty, kody rabatowe w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§ 7. Czas realizacji zamówienia.

 1. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu Internetowego do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Na terytorium Polski zamówienia są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL/ DPD/ oraz INPOST/ Poczty Polskiej .
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu Internetowego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§ 8. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: Przelew bankowy, przelew elektroniczny, system płatności Payu lub Paypal.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

§ 9. Reklamacje.

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu Internetowego o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 4. Sklep Internetowy, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep Internetowy zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu należy złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
 1. Zwracane towary muszą być kompletne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
  Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 3. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Sklep Internetowy ……………………. zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia
  w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz prawo do wymiany w przypadku:
  1. zamówienia odzieży oraz gadżetów z własnym nadrukiem oraz gadżetów i odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanych pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.) zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art 38. pkt 3.
  2. zamówienia rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta art 38. pkt 4.

§ 11.  Zwrot należności Klientom.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep Internetowy do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu Internetowego, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał zakupu przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu Internetowego za pośrednictwem e-mail na adres …………………………………. . Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi Internetowemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§ 12.  Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 4. Klienci Sklepu Internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz inn ych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 8. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 9. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 10. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 11. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 13. Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Newsletter;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;

2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14. Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu Internetowy lub u jego dostawców.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony …………………………
 7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.05.2020 r.
Facebook Instagram